Σημείωση
8 του Ν.111(I)/2005΄Εναρξη της ισχύος του Ν.111(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.111(I)/2005] τίθεται σε ισχύ ως ακολούθως:

(α) Το άρθρο 3 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.111(I)/2005] αυτού τίθεται σε ισχύ από την 1η  Ιουλίου 2005.

(β) τα άρθρα 2 και 4 αυτού [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.111(I)/2005] τίθενται σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων.