Έκπτωσις εκ του δικαιώματος προς λήψιν πληρωμής λόγω πλεονασμού

16Β.-(1) Πρόσωπον τι εκπίπτει του δικαιώματος προς λήψιν πληρωμής λόγω πλεονασμού δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 16Α διά χρονικόν διάστημα μέχρις εξ εβδομάδων, εάν-

(α) καίτοι εκοινοποιήθη εις αυτό παρά τίνος γραφείου ευρέσεως εργασίας ή ετέρου ανεγνωρισμένου γραφείου, ή παρά τίνος εργοδότου ή εκ μέρους αυτού, η ύπαρξις θέσεως κενωθείσης ή κενωθησομένης εις κατάλληλον τινα εργασίαν αρνήται ή παραλείπη άνευ ευλόγου αιτίας να υποβάλη αίτησιν διά την θέσιν ταύτην ή αρνήται άνευ ευλόγου αιτίας να αποδεχθή ταύτην προσφερθείσαν εις αυτόν· ή

(β) αμελή να επωφεληθή ευλόγου τινός ευκαιρίας προς κατάλληλον τινα απασχόλησιν· ή

(γ) αρνήται άνευ ευλόγου αιτίας να τύχη επαγγελματικής εκπαιδεύσεως δυνάμει σχεδίου εγκεκριμένου υπό του Υπουργού.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η απασχόλησις δεν λογίζεται κατάλληλος διά πρόσωπον τι εάν αύτη είναι-

(α) απασχόλησις εις θέσιν κενωθείσαν συνεπεία στάσεως εργασιών οφειλομένης εις εργατικήν τινα διαφοράν·

(β) απασχόλησις εις το σύνηθες αυτού επάγγελμα εν τη περιοχή ένθα το τελευταίον συνήθως ειργάζετο είτε έναντι αποδοχών κατωτέρων είτε υπό όρους ολιγώτερον ευνοϊκούς εκείνων ων ηδύνατο ευλόγως να αναμένη ότι θα απελάμβανε λαμβανομένων υπ' όψιν των όρων εργασίας ων συνήθως απελάμβανεν εις το σύνηθες αυτού επάγγελμα εν τη περιοχή ταύτη ή ων θα απελάμβανεν εάν εσυνέχιζε την απασχόλησιν αυτού

(γ) απασχόλησις εις το σύνηθες αυτού επάγγελμα εις οιανδήποτε ετέραν περιοχήν έναντι αποδοχών κατωτέρων ή υπό όρους ολιγώτερον ευνοϊκούς των τηρουμένων εν τη περιοχή ταύτη δυνάμει συλλογικής συμβάσεως ή διαιτητικής αποφάσεως εις το επάγγελμα ή την βιομηχανίαν ένθα θα απασχοληθή ή, ελλείψει τοιαύτης συμβάσεως ή αποφάσεως, των υπό καλών εργοδοτών γενικώς ανεγνωρισμένων.

(3) Μετά την πάροδον ευλόγου υπό τας περιστάσεις χρονικού διαστήματος από της ημέρας καθ' ην πρόσωπον τι κατέστη άνεργον, απασχόλησις τις δεν λογίζεται ακατάλληλος λόγω μόνον του γεγονότος ότι είναι εκτός του συνήθους αυτού επαγγέλματος ή εκτός της περιοχής ένθα το τελευταίον συνήθως ειργάζετο, εάν πρόκειται περί απασχολήσεως έναντι αποδοχών ουχί κατωτέρων, και υπό όρους ουχί ολιγώτερον ευνοϊκούς των καθορισθέντων δυνάμει συλλογικής συμβάσεως ή διαιτητικής αποφάσεως εις το επάγγελμα ή την βιομηχανίαν ένθα θα απασχοληθή ή, ελλείψει τοιαύτης συμβάσεως ή αποφάσεως, των υπό καλών εργοδοτών γενικώς ανεγνωρισμένων.