Δικαιώματα των μερών κατά την διάρκειαν περιόδου προειδοποιήσεως

14.-(1) Κατά την διάρκειαν περιόδου προειδοποιήσεως, τα δικαιώματα αμφοτέρων των μερών διέπονται υπό των διατάξεων του Τρίτου Πίνακος·

(2) Πας όρος εν οιαδήποτε συμβάσει ή άλλη συμφωνία τείνων να περιορίση την νομικήν ενέργειαν του παρόντος άρθρου είναι άκυρος.