Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967 έως (Αρ. 2) του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 2001.