Περιπτώσεις μη πληρωμής λόγω πλεονασμού

19.-(1) Εργοδοτούμενος δε δικαιούται σε πληρωμή λόγω πλεονασμού, αν πριν από την ημερομηνία του τερματισμού της απασχόλησης του συμπλήρωσε τη συντάξιμη ηλικία.

(2)Όταν η απασχόληση εργοδοτουμένου τερματίζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας του, το ποσό της πληρωμής λόγω πλεονασμού δυνάμει του παρόντος Νόμου μειώνεται κατά ένα δωδέκατο για κάθε συμπληρωμένο μήνα της ηλικίας του εργοδοτουμένου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

(3) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να διαφοροποιεί την ηλικία και το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα:

Νοείται ότι ο Υπουργός πριν από την έκδοση τέτοιου Διατάγματος συμβουλεύεται το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.