Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Ταμείου Συντάξεων Χηρών και Ορφανών (Διάλυσις) Νόμος του 1967 και ο περί Ταμείου Συντάξεων Χηρών και Ορφανών (Διάλυσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 θα αναφέρονται ως οι περί Ταμείου Συντάξεων Χηρών και Ορφανών (Διάλυσις) Νόμοι του 1967 και 1977.