Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

"εισφορεύς" σημαίνει τον εισφέροντα εις το Ταμείον και περιλαμβάνει πρόσωπον το οποίον έπαυσε να εισφέρη εις το Ταμείον δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) ή (γ) του άρθρου 14 του Νόμου•

"Νόμος" σημαίνει τον περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών Νόμον και περιλαμβάνει πάντα άλλον Νόμον σχετιζόμενον προς αυτόν•

"Ταμείον" σημαίνει το υπό του Νόμου ιδρυθέν Ταμείον Συντάξεων Χηρών και Ορφανών.