Διάλυσις Ταμείου

3. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του παρόντος Νόμου το Ταμείον διαλύεται από της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και παν ποσόν εις πίστιν του Ταμείου μεταφέρεται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.