Επιστροφή εισφορών

4.-(1) Πας εισφορεύς πολίτης της Δημοκρατίας δύναται, εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της ημέρας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, δι' εγγράφου αυτού ειδοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Λογιστήν να ζητήση όπως παύση να θεωρήται ως εισφορεύς από της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και όπως επιστραφώσιν εις αυτόν αι εισφοραί αυτού, εν τοιαύτη δε περιπτώσει επιστρέφεται εις αυτόν, ή εν περιπτώσει θανάτου αυτού, εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού, το ολικόν ποσόν των εισφορών αυτού μέχρι της 31ης Αυγούστου 1967 ομού μεθ' απλού τόκου προς τρία τοις εκατόν κατ' έτος μέχρι της ημέρας ταύτης, υπολογιζομένου δι' έκαστον έτος επί του ολικού ποσού των εισφορών αι οποίαι ευρίσκονται καταχωρημέναι εις τον λογαριασμόν αυτού κατά την πρώτην ημέραν του έτους διά το οποίον ο τόκος είναι πληρωτέος.

(2) Το ολικόν ποσόν των εισφορών εις το Ταμείον οιουδήποτε Κυπρίου εισφορέως ο οποίος απεβίωσε προ της 1ης Αυγούστου του 1962 και του οποίου η χήρα ή τα ορφανά λαμβάνουν σύνταξιν εκ του Ταμείου κατά την ημέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ως και το ολικόν ποσόν των εισφορών των καταβληθεισών υπό του νομίμου προσωπικού αντιπροσώπου οιουδήποτε εισφορέως δυνάμει της επιφυλάξεως του άρθρου 2 του περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών (Ειδικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1963 επιστρέφεται εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον ή δικαιούχον αυτού μεθ' απλού τόκου προς τρία τοις εκατόν κατ' έτος μέχρι της ημέρας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, του τόκου υπολογιζομένου κατά τον αυτόν τρόπον ως προνοείται εις το εδάφιον (1).

(3) Παν ποσόν επιστραφέν επί τη βάσει των αμέσως προηγουμένων εδαφίων δεν υπόκειται εις φόρον εισοδήματος.