Κατάργησις Νόμων

7. Ο περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών Νόμος και οι περί Συντάξεων Χηρών και Ορφανών (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμοι του 1962 έως 1966 καταργούνται.