Η Δημοκρατία υπεύθυνος διά συντάξεις καταβαλλομένας εκ του Ταμείου

6. Πάσα σύνταξις καταβαλλομένη εκ του Ταμείου κατά την 31 ην Αυγούστου 1967 ή καταβλητέα συμφώνως τω Νόμω μετά την ημερομηνίαν ταύτην ως και πάσα αύξησις συντάξεως ή εφ' άπαξ πληρωμή καταβλητέα δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου αποτελεί ευθύνην της Δημοκρατίας και καταβάλλεται εκ του Παγίου Ταμείου αυτής.