Αύξησις συντάξεων χηρών και ορφανών

5.-(1) Αι κατά την 31ην Αυγούστου 1967 καταβαλλόμενοι εκ του Ταμείου συντάξεις εις χήρας ή ορφανά εισφορέων αυξάνονται από της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 ως ακολούθως:

(α) Εάν η καταβαλλομένη ετησία σύνταξις δεν υπερβαίνη τας εκατόν λίρας, κατά πεντήκοντα τοις εκατόν, υπό τον όρον ότι η ούτως ηυξημένη σύνταξις δεν θα είναι μικροτέρα των εβδομήκοντα οκτώ λιρών•

(β) Εάν η καταβαλλομένη ετησία σύνταξις υπερβαίνη τας εκατόν λίρας, κατά τριάκοντα τρία και εν τρίτον τοις εκατόν, υπό τον όρον ότι η ούτως ηυξημένη σύνταξις δεν θα είναι μικροτέρα των εκατόν πεντήκοντα λιρών.

(2) Χήρα λαμβάνουσα κατά την 1ην Σεπτεμβρίου 1967 σύνταξιν ηυξημένην δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να εκλέξη ανεκκλήτως δι' εγγράφου απευθυνομένου προς τον Γενικόν Λογιστήν ουχί αργότερον της 30ής Νοεμβρίου 1967 όπως λάβη, αντί συντάξεως, εφ' άπαξ ποσόν ίσον προς την ετησίαν σύνταξιν αυτής πολλαπλασιαζομένην επί τον κάτωθι εκτιθέμενον συντελεστήν ο οποίος αντιστοιχεί προς τα συμπεπληρωμένα έτη της ηλικίας αυτής κατά την 1ην Σεπτεμβρίου 1967:

Ηλικία χήρας Συντελεστής
Μέχρι 35 ετών 15
Άνω των 35 και μέχρι 45 ετών 12
Άνω των 45 και μέχρι 55 ετών 9
Άνω των 55 ετών 6