Μείωσις ή απόδοσις δασμού ή φόρου επί μετουσιωμένων εμπορευμάτων

162.-(1) Οσάκις οιαδήποτε εμπορεύματα-

(α) εισαχθέντα αλλά μη εισέτι τελωνισθέντα, δι' ον σκοπόν εδηλώθη εν τη κατατεθείση διασαφήσει εισαγωγής· ή

(β)τελούντα εν αποταμιεύσει, παύσωσι, λόγω της καταστάσεως αυτών, να αξίζωσιν τον αναλογούντα αυτοίς πλήρη δασμόν ή φόρον και υποστώσι μετουσίωσιν, καθ' ον τρόπον ο Διευθυντής θέλει καθορίσει και υφ' ους όρους ούτος κατά το δοκούν θέλει επιβάλει, ο Διευθυντής δύναται να μειώση ή επιστρέψη εν όλω ή εν μέρει τον επ' αυτών επιβλητέον ή καταβληθέντα δασμόν ή φόρον ή να παραιτηθή πάσης αξιώσεως προς επαναπληρωμήν εν όλω ή εν μέρει οιουδήποτε δασμού ή φόρου επιστραφέντος επί τη αποταμιεύσει τούτων, άμα τη παραδόσει των εμπορευμάτων, δι' ην χρήσιν ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε καθορίσει:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής επί οινοπνευματωδών.

(2) Οσάκις, είτε δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου είτε άλλως πως, εμπορεύματα υποκείμενα εις δασμόν ή φόρον δίδονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, υποστάντα μετουσίωσιν διά μίξεως αυτών μεθ' ετέρας τινός ουσίας, πας όστις διαχωρίζει τα εμπορεύματα εκ της τοιαύτης ουσίας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, τα δε εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν.