ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1967 (82/1967)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ