Ψευδής ζυγός, κ.λ.π.

190.-(1) Πας όστις, υπέχων υποχρέωσιν δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, όπως προμηθεύση ζυγόν δι' οιονδήποτε των προνοουμένων εν τοις ειρημένοις νόμοις σκοπών, ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει την χρήσιν ψευδούς ή ανακριβούς ζυγού, είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Εάν κατά την ζύγισιν, υπολογισμόν ή καταμέτρησιν οιουδήποτε αντικειμένου επί τω τέλει εξελέγξεως ή εξετάσεως τούτου υπό τίνος λειτουργού, οιονδήποτε πρόσωπον ως εν τοις ανωτέρω ή το πρόσωπον υφ' ου ή διά λογαριασμόν ούτινος διενεργείται η ζύγισις, υπολογισμός ή καταμέτρησις πράξη τι, προ, κατά ή μετά την ζύγισιν, υπολογισμόν ή καταμέτρησιν ως εκ του οποίου ο λειτουργός παρακωλύεται ή εξαπατείται ή δυνατόν να παρακωλυθή ή εξαπατηθή εν τη διενεργεία αληθούς και ακριβούς εξελέγξεως ή προσηκούσης εξετάσεως, ούτος είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Πας όστις διαπράττει αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750 και πας ψευδής ή αναληθής ζυγός ως και παν έτερον αντικείμενον, σχέσιν έχον προς το διαπραχθέν αδίκημα, υπόκειται εις δήμευσιν.

(4) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος ζυγός περιλαμβάνει μέτρα και σταθμά ως και μηχανάς ή όργανα ζυγίσεως ή μετρήσεως.