Πλαστογράφησις εγγράφων

189.-(1) Πας όστις-

(α)πλαστογραφεί ή παραποιεί έγγραφον, προνοούμενον υπό τίνος νομοθετικής πράξεως, αφορώσης εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα ή όπερ χρησιμοποιείται εν τη διενεργεία οιασδήποτε πράξεως αφορώσης εις τοιαύτην αρμοδιότητα· ή

(β) εν γνώσει αυτού αποδέχεται, λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν ούτω πλαστογραφηθέντος ή παραποιηθέντος εγγράφου· ή

(γ) αλλοιοί τοιούτον έγγραφον μετά την επίσημον αυτού έκδοσιν· ή

(δ)πλαστογραφεί οιανδήποτε σφραγίδα, υπογραφήν, αρχικά ή έτερον σημείον χρησιμοποιούμενον υφ' οιουδήποτε λειτουργού διά την βεβαίωσιν τοιούτου εγγράφου ή διά την ασφάλειαν εμπορευμάτων ή δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν, αφορώντα εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500 ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.