Απόδειξις δηλώσεων

148.Διά τους σκοπούς οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, εφ' όσον ήθελεν ανακύψει αμφισβήτησις περί την διενέργειαν δηλώσεως υπό τίνος προσώπου δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, οικήματος ή αντικειμένου ή δι' οιονδήποτε σκοπόν-

(α)εάν έγγραφον φερόμενον ως πρωτότυπον, ούτω γενομένης δηλώσεως, προσαχθή τω Δικαστηρίω υπό λειτουργού, συνιστά, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, επαρκή απόδειξιν της διενεργείας της δηλώσεως· και

(β) εάν λειτουργός υπό την φύλαξιν, ούτινος θα ετέλει οιαδήποτε ούτω γενομένη δήλωσις, προσέλθη τω Δικαστηρίω και μαρτυρήση, ότι αι προσκομιζόμενοι υπ' αυτού τω Δικαστηρίω δηλώσεις είναι άπασαι αι υπό την φύλαξιν αυτού τελούσαι πρωτότυποι δηλώσεις και ότι η περί ης η αμφισβήτησις δήλωσις δεν περιλαμβάνεται εν αυτοίς, τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι η τοιαύτη δήλωσις μηδέποτε εγένετο.