Αδικήματα περί τας δηλώσεις

149.-(1) Πας όστις ποιείται χρήσιν δι' εμπορικόν τινα σκοπόν οικήματος ή είδους αναγκαίως δηλουμένου διά τον σκοπόν τούτον δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, χωρίς να δηλώση κατά νόμον τούτο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750, παν δε τοιούτον αντικείμενον και άπαντα τα εμπορεύματα, άτινα θέλουσιν εξευρεθή εν τω τοιούτω οικήματι ή αντικειμένω υπόκεινται εις δήμευσιν.

(2) Πας όστις, δηλώσας οιονδήποτε οίκημα ή αντικείμενον, δολίως ποιείται χρήσιν τούτου διά σκοπόν έτερον ή τον σκοπόν, δι' ον εγένετο η δήλωσις, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.