Εξουσία εισόδου εις το οίκημα εμπόρου υποκειμένου εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων

150.-(1) Οιοσδήποτε λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον (εν καιρώ όμως νυκτός μόνον τη συνοδεία αστυνομικού, εξαιρέσει της περιπτώσεως των μνημονευομένων εν τω επομένω εδαφίω εμπόρων) να εισέλθη εις οίκημα δηλωθέν ή χρήζον δηλώσεως δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, ή εις οιονδήποτε έτερον οίκημα, ανήκον κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούμενον υπό εμπόρου υποκειμένου εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων διά τους σκοπούς της εμπορίας αυτού, και να επιθεωρήση τούτο, διεξαγάγη ερεύνας, εξετάση και καταμετρήση τα μηχανήματα, αγγεία, σκεύη, εμπορεύματα ή υλικά, τα ανήκοντα ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον σχετιζόμενα μετά της εν λόγω εμπορίας.

(2) Ο λειτουργός όστις, απαιτήσας όπως τω επιτραπή είσοδος εις οίκημα, ανήκον εις οινοπνευματοποιόν Α' ή Β' κατηγορίας, ποτοποιόν ή ζυθοποιόν και δηλώσας το όνομα και την ιδιότητα αυτού εν τη εισόδω, δεν γενή πάραυτα δεκτός, ως και πας έτερος προστρέχων εις βοήθειαν αυτού δύναται (εν καιρώ νυκτός όμως, μόνον τη συνοδεία αστυνομικού) να παραβιάση οιανδήποτε θύραν ή παράθυρον οικήματος ή να ανοίξη ρήγμα εις οιονδήποτε τοίχον αυτού και να επιτύχη είσοδον εις αυτό.