Εξουσία διεξαγωγής ερεύνης διά κεκρυμμένους σωλήνας, κ.λ.π.

151.-(1) Πας λειτουργός όστις ευλόγως υποψιάζεται ότι έμπορος υποκείμενος εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, εφ' ου τυγχάνει εφαρμογής το παρόν άρθρον, διατηρεί ή ποιείται χρήσιν μυστικού σωλήνος ή ετέρου αγωγού, κρουνού, αγγείου ή σκεύους, ο λειτουργός ούτος δύναται κατά πάντα χρόνον, εν καιρώ νυκτός όμως μόνον τη συνοδεία αστυνομικού, να παραβιάση οιονδήποτε μέρος του οικήματος του εν λόγω εμπόρου, να εισέλθη εν αυτώ βιαίως, και εφ' όσον δεδικαιολογημένως ήθελε παραστή ανάγκη να ανασκάψη το έδαφος του τοιούτου οικήματος ή παρακείμενον τοιούτο ή οιονδήποτε τοίχον αυτού, και να διεξαγάγη ερεύνας προς ανεύρεσιν του εν λόγω σωλήνος, αγωγού, κρουνού, αγγείου ή σκεύους.

(2) Εάν ο λειτουργός εξεύρη τοιούτον σωλήνα ή έτερον αγωγόν, άγοντα εις το οίκημα του εμπόρου ή εξ αυτού, ούτος δύναται να εισέλθη εις παν έτερον οίκημα εξ ου άρχεται ή εις ο αγάγει σωλήν ή έτερος αγωγός και, καθ' ην έκτασιν ήθελε παραστή δεδικαιολογημένως ανάγκη, να κατεδαφίση ή ανασκάψη οιονδήποτε μέρος του ετέρου τούτου οικήματος, ίνα καθορίση την πορείαν αυτού, αποκόψη τούτον και να κλείση οιονδήποτε επ' αυτού κρουνόν και εξετάση εάν τούτο μεταφέρη ή αποκρύπτη εμπορεύματα, υποκείμενα εις τίνα φόρον καταναλώσεως ή υλικά χρησιμοποιούμενα εις την κατασκευήν τοιούτων εμπορευμάτων κατά τρόπον παρακωλύοντα την επακριβή εξέλεγξιν τούτων.

(3) Πας ως εν τοις ανωτέρω σωλήν ή έτερος αγωγός, κρουνός, αγγείον ή σκεύος ως και άπαντα τα εμπορεύματα, τα υποκείμενα εις τινα φόρον καταναλώσεως ή τα χρησιμοποιούμενα διά την κατασκευήν αυτών υλικά, άτινα ήθελον εξευρεθή εν αυτώ, υπόκεινται εις δήμευσιν, ο δε έμπορος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(4) Ο Διευθυντής δέον όπως αποκαθιστά πάσαν ζημίαν επαχθείσαν κατά την διάρκειαν ερεύνης, ήτις ήθελεν αποδειχθή ανεπιτυχής.

(5) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής επί των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας, ποτοποιών και ζυθοποιών.