Νέα δήλωσις του αυτού οικήματος

147.-(1) Ο Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον δι' εγγράφου αυτού ειδοποιήσεως, απευθυνομένης προς το πρόσωπον, υφ' ου υπεγράφη υφισταμένη δήλωσις εις το υπ' αυτού δηλωθέν οίκημα, να απαιτήση την διενέργειαν νέας δηλώσεως του οικήματος ή αντικειμένου, εις ο αφορά η υφισταμένη δήλωσις, ήτις, άνευ επηρεασμού οιασδήποτε τυχόν υπεχομένης ευθύνης, καθίσταται άκυρος επί τη παρόδω δεκατεσσάρων ημερών από της επιδόσεως της ειδοποιήσεως.

(2) Εκτός ως ήθελεν επιτρέψει ο Διευθυντής, και υπό τους όρους, ους ούτος ήθελεν επιβάλει, ουδέν οίκημα ή αντικείμενον δηλωθέν υπό τίνος προσώπου δύναται, εν όσω η τοιαύτη δήλωσις παραμένη εν ισχύϊ, να δηλωθή υπό ετέρου τινός προσώπου δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν δυνάμει του παρόντος Νόμου· πάσα δήλωσις κατά παράβασιν του παρόντος εδαφίου γενομένη είναι άκυρος.

(3) Οσάκις το πρόσωπον, υφ' ου εγένετο η δήλωσις οικήματος, φυγοδική ή καταλείπη την κατοχήν του οικήματος και διακόπτη την εμπορίαν, αναφορικώς προς ην εγένετο η δήλωσις, και ο Διευθυντής επιτρέπη την διενέργειαν νέας δηλώσεως υπό ετέρου τινός προσώπου, η προηγουμένη δήλωσις λογίζεται ανακληθείσα και καθίσταται άκυρος.