Γενικαί διατάξεις καθ' όσον αφορά εις την δήλωσιν οικημάτων, κ.λ.π. Διενέργεια δηλώσεων

146.-(1) Οσάκις δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων απαιτείται η παρά τίνος προσώπου δήλωσις οικήματος ή αντικειμένου-

(α) η δήλωσις δέον όπως διενεργήται εν ω τύπω και τρόπω και περιέχη τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει· και

(β)το εν λόγω οίκημα ή αντικείμενον σημαίνεται και τηρείται σημασμένον εν ω τρόπω, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει.

(2) Η δήλωσις δεν είναι έγκυρος εκτός εάν ο διενεργών ταύτην-

(α)έχη συμπεπληρωμένην, κατά τον χρόνον της διενεργείας της δηλώσεως, την ηλικίαν των δεκαοκτώ ετών· και

(β) κατά τον χρόνον τούτον ήτο και εξακολουθή να είναι ο αληθής και πραγματικός κύριος της εμπορίας, αναφορικώς προς ην εγένετο η δήλωσις.

(3) Οσάκις ο υπόχρεως προς διενέργειαν δηλώσεως είναι νομικόν πρόσωπον-

(α)η δήλωσις δέον όπως φέρη την υπογραφήν διευθύνοντος συμβούλου, γενικού διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου παρομοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, ωσαύτως δε την σφραγίδα του νομικού προσώπου, εκτός των περιπτώσεων καθ' ας η προς υπογραφήν εξουσιοδότησις του εν λόγω προσώπου παρεσχέθη αυτώ υπό την σφραγίδα του νομικού προσώπου·

(β)τόσον το νομικόν πρόσωπον όσον και το πρόσωπον, υφ' ου υπογράφεται η δήλωσις ενέχονται εις την πληρωμήν παντός δασμού και φόρου βαρύνοντος την εμπορίαν, εις ην αφορά η γενομένη δήλωσις.

(4) Πας όστις, εν τη διενεργεία δηλώσεως οικήματος τίνος ή αντικειμένου παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς σχετικήν προς τούτο οδηγίαν του Διευθυντού, δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδοθείσαν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.