Ειδικαί διατάξεις περί αδείας και πιστοποιητικά αφορώντα εις οινοπνευματώδη

145.-(1) Εάν εις οιανδήποτε διαδικασίαν δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου αρξαμένην, αμφισβητηθή το ακριβές του χαρακτηρισμού οιωνδήποτε οινοπνευματωδών εν αδεία, πιστοποιητικώ ή ετέρω καθωρισμένω εγγράφω- (α)το βάρος της αποδείξεως, ότι τα οινοπνευματώδη ανταποκρίνονται εις τον γενόμενον χαρακτηρισμόν, κείται επί του ισχυριζομένου ότι ταύτα τω όντι ανταποκρίνονται εις τούτον, όστις και αποδεικνύει τον ισχυρισμόν αυτού διά της μαρτυρίας δύο προσώπων, αρμοδίων να αποφανθώσιν επί τούτω δι' εξετάσεως των οινοπνευματωδών·

(β) ο χαρακτηρισμός των οινοπνευματωδών δεν λογίζεται ανακριβής εκ μόνου του γεγονότος ότι είναι δυνάμεως διαφόρου της καθοριζομένης εν τη αδεία, πιστοποιητικώ ή ετέρω καθωρισμένω εγγράφω, εφ' όσον η πραγματική δύναμις δεν είναι κατά πλέον του ενός βαθμού προυφ ανωτέρα ή κατά δύο βαθμούς προυφ κατωτέρα της ούτω καθορισθείσης.

(2) Εάν οινοπνευματοποιός Α' ή Β' κατηγορίας ή ποτοποιός, έμπορος ή λιανοπώλης οινοπνευματωδών καταδικασθή δι' αδίκημα τι, αφορών εις τα οινοπνευματώδη δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου, ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέση την άδειαν αυτού και να αρνηθή να τω παράσχη άδειαν εκ νέου, διαρκούντος του υπολειπομένου της ισχύος της ανακληθείσης αδείας χρόνου.

Ειδικαί διατάξεις περί αδείας και πιστοποιητικά αφορώντα εις οινοπνευματώδη

145.-(1) Εάν εις οιανδήποτε διαδικασίαν δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου αρξαμένην, αμφισβητηθή το ακριβές του χαρακτηρισμού οιωνδήποτε οινοπνευματωδών εν αδεία, πιστοποιητικώ ή ετέρω καθωρισμένω εγγράφω- (α)το βάρος της αποδείξεως, ότι τα οινοπνευματώδη ανταποκρίνονται εις τον γενόμενον χαρακτηρισμόν, κείται επί του ισχυριζομένου ότι ταύτα τω όντι ανταποκρίνονται εις τούτον, όστις και αποδεικνύει τον ισχυρισμόν αυτού διά της μαρτυρίας δύο προσώπων, αρμοδίων να αποφανθώσιν επί τούτω δι' εξετάσεως των οινοπνευματωδών·

(β) ο χαρακτηρισμός των οινοπνευματωδών δεν λογίζεται ανακριβής εκ μόνου του γεγονότος ότι είναι δυνάμεως διαφόρου της καθοριζομένης εν τη αδεία, πιστοποιητικώ ή ετέρω καθωρισμένω εγγράφω, εφ' όσον η πραγματική δύναμις δεν είναι κατά πλέον του ενός βαθμού προυφ ανωτέρα ή κατά δύο βαθμούς προυφ κατωτέρα της ούτω καθορισθείσης.

(2) Εάν οινοπνευματοποιός Α' ή Β' κατηγορίας ή ποτοποιός, έμπορος ή λιανοπώλης οινοπνευματωδών καταδικασθή δι' αδίκημα τι, αφορών εις τα οινοπνευματώδη δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου, ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέση την άδειαν αυτού και να αρνηθή να τω παράσχη άδειαν εκ νέου, διαρκούντος του υπολειπομένου της ισχύος της ανακληθείσης αδείας χρόνου.