Αδικήματα περί τας αδείας και πιστοποιητικά

144.-(1) Οσάκις, δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων απαιτείται άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον καθωρισμένον έγγραφον διά την μεταφοράν οιωνδήποτε εμπορευμάτων, εν τοιαύτη περιπτώσει πας όστις-

(α) αποστέλλει, μεταφέρει ή λαμβάνει εν τη κατοχή του ή προκαλεί την αποστολήν, μεταφοράν, ή την παραλαβήν τοιούτων εμπορευμάτων, μη συνοδευομένων υπό της κατά νόμον απαιτουμένης αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου εγγράφου ή πράττει ούτω κατά παράβασιν των όρων της συνοδευούσης ταύτα αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου καθωρισμένου εγγράφου· ή

(β) εφ' όσον ήθελεν εκδοθή άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον καθωρισμένον έγγραφον μη χρησιμοποιηθέν υπ' αυτού, δεν μεριμνά διά την ακύρωσιν και επιστροφήν αυτού· ή

(γ) ζητεί, λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν ή προκαλεί ή επιτρέπει όπως ζητηθή, ληφθή ή χρησιμοποιηθή άδεια ή πιστοποιητικόν δι' οιονδήποτε σκοπόν κατά παράβασιν των όρων αυτού· ή

(δ) καθ' οιονδήποτε τρόπον ποιείται χρήσιν ή προκαλεί ή επιτρέπει την χρήσιν οιασδήποτε αδείας ή πιστοποιητικού ή του εντύπου οιουδήποτε πιστοποιητικού συμπεπληρωμένου ή μη, κατά τρόπον δυνάμενον να ματαιώση ή αποτρέψη την λήψιν ή εξέλεγξιν οιωνδήποτε λογαριασμών ή την διενέργειαν ελέγχου υπό τίνος λειτουργού· ή

(ε) προσκομίζει ή προκαλεί ή επιτρέπει την προσκόμισιν οιασδήποτε αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου καθωρισμένου εγγράφου εις λειτουργόν, ως παραληφθέντος μετά εμπορευμάτων ετέρων ή εκείνων, εις α τούτο αφορά,

υπόκειται, επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής, εις ην ούτος δυνατόν να υπόκειται, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων, αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται το αδίκημα ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών.

(2) Εμπορεύματα χρήζοντα ως εν τοις ανωτέρω αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου καθωρισμένου εγγράφου, άτινα αποστέλλονται, μεταφέρονται ή παραλαμβάνονται άνευ της κατά νόμον αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου καθωρισμένου εγγράφου ή συνοδευόμενα υπό ηλλοιωμένης ή αναληθούς αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου καθωρισμένου εγγράφου, υπόκεινται εις δήμευσιν, πας δε όστις εξευρίσκεται, έχων εν τη κατοχή του τοιαύτα εμπορεύματα, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν της εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών.