Εξουσία εξελέγξεως μεταφερομένων εμπορευμάτων

143.-(1) Πας λειτουργός δύναται να σταματήση οιονδήποτε πρόσωπον μεταφέρον ή, όπερ ως ούτος δεδικαιολογημένως πιστεύει μεταφέρει εμπορεύματα, άτινα δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων δέον να συνοδεύωνται κατά την μεταφοράν των υπό αδείας, πιστοποιητικού ή ετέρου καθωρισμένου εγγράφου και να απαίτηση την προσαγωγήν του εξουσιοδοτούντος την μεταφοράν εγγράφου, και να αναγράψη επ' αυτού τον τόπον και χρόνον της διενεργηθείσης εξελέγξεως.