Αδικήματα περί ωρισμένας αδείας

142.-(1) Πας όστις, κατέχων άδειαν πωλήσεως οιωνδήποτε εμπορευμάτων, παραβαίνει τους όρους ταύτης ή πωλεί άλλως ή ως προβλέπεται εν τη αδεία, ή διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος ή ετέρου νόμου εφαρμοστέου επί τη αδείας, και δεν προβλέπεται ετέρα ποινή διά το εν λόγω αδίκημα, ούτος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(2) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων, διά την πώλησιν των οποίων απαιτείται η έκδοσις αδείας, πας όστις αγρεύει ή λαμβάνει παραγγελίας διά τοιαύτα εμπορεύματα άλλως ή δυνάμει αδείας εκδοθείσης διά την πώλησιν τούτων και αφορώσης εις το οίκημα, εν ω αγρεύεται ή λαμβάνεται η παραγγελία, υπόκειται εις την αυτήν ποινήν ως και ο πωλών τοιαύτα εμπορεύματα άνευ αδείας:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής-

(α) αναφορικώς προς την πώλησιν εμπορευμάτων αποταμιευμένων εν τινι αποθήκη, δι' α δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου δεν απαιτείται άδεια· ή

(β) επί παντός καλής πίστεως περιοδεύοντος αντιπροσώπου όστις λαμβάνει παραγγελίας διά εμπορεύματα, δι' άτινα ο εργοδότης αυτού κέκτηται νόμιμον άδειαν πωλήσεως των.