Μεταβίβασις και μεταφορά εμπορίας και αδειών

141 .-(1) Τηρουμένων των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων διατάξεων ή των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νομοθετήματος αφορώντος εις την προκειμένην άδειαν ή εμπορίαν, οσάκις ο κάτοχος αδείας ενασκήσεως οιασδήποτε εμπορίας αποβιοί ή οσάκις ο κάτοχος τοιαύτης αδείας αναφορικώς προς οίκημα εν αυτή καθοριζομένω εγκαταλείπει τούτο, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να μεταβιβάση την άδεαν, εν ω τρόπω ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει, άνευ προσθέτου καταβολής τέλους, εις έτερον τι πρόσωπον διά τον υπόλοιπον της ισχύος της εν λόγω αδείας χρόνον.

(2) Τηρουμένων των ως άνω διατάξεων, οσάκις πρόσωπον, κατέχον άδειαν αναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα, μεταφέρει την άσκησιν της εμπορίας του εις έτερον οίκημα, εν ω νομίμως δύναται να ενασκήση ταύτην, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να επιτρέψη, εν ω τρόπω ήθελεν ο Διευθυντής καθορίσει, άνευ προσθέτου καταβολής τέλους, την ενάσκησιν της εμπορίας ταύτης εν τω ετέρω τούτω οικήματι διά τον υπόλοιπον της ισχύος της εν λόγω αδείας χρόνον.

(3) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, οσάκις δυνάμει οιουδήποτε ετέρου νομοθετήματος, αφορώντος εις την προκειμένην άδειαν ή εμπορίαν, απαιτείται διά τοιαύτην μεταβίβασιν ή μεταφοράν εμπορίας, ως η μνημονευομένη εν τω παρόντι άρθρω, η εξουσιοδότησις δικαστηρίου ή ετέρας τινός αρχής ή η προσκόμισις πιστοποιητικού τίνος, δεν επιτρέπεται η μεταβίβασις ή μεταφορά αδείας ενασκήσεως της εν λόγω εμπορίας, εκτός εάν αποδειχθή τω αρμοδίω λειτουργώ ότι παρεσχέθη η τοιαύτη εξουσιοδότησις ή εξεδόθη το τοιούτον πιστοποιητικόν.