Ανανέωσις αδειών

140. Οσάκις ετησία άδεια, αναφορικώς προς οιανδήποτε εμπορίαν, ανανεούται υπό του αδειούχου διά την αυτήν εμπορίαν και διά το αμέσως επόμενον έτος, εν τοιαύτη περιπτώσει, τηρουμένων των διατάξεων παντός νομοθετήματος, όπερ ήθελεν αφορά εις την προκειμένην άδειαν ή εμπορίαν, η ανανεουμένη άδεια φέρει την ημερομηνίαν της αμέσως επομένης της λήξεως της προηγουμένης αδείας ημέρας:

Νοείται ότι, εν η περιπτώσει η αίτησις ανανεώσεως της αδείας ήθελεν υποβληθή μετά την ως είρηται ημερομηνίαν ή τοιαύτην μετέπειτα ημερομηνίαν ως ο Διευθυντής ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει καθορίσει, η άδεια φέρει την ημερομηνίαν της υποβολής της προς ανανέωσιν αιτήσεως.