Πληρωμή τέλους αδειών δι'επιταγής

139.-(1) Οιονδήποτε τμήμα ή τοπική αρχή, ήθελεν έχει εξουσίαν χορηγήσεως αδειών, δύναται κατά το δοκούν να παράσχη ταύτην επί τη λήψει επιταγής διά το ποσόν του πληρωτέου δι' αυτών νενομισμένου τέλους.

(2) Οσάκις χορηγείται άδεια εις οιονδήποτε πρόσωπον έναντι επιταγής, ήτις μετέπειτα ήθελε διαμαρτυρηθή, η άδεια είναι άκυρος από της χορηγήσεως αυτής, και το εκδόν ταύτην τμήμα ή τοπική αρχή αποστέλλει τω προσώπω τούτω διά συστημένης επιστολής, αποστελλομένης εν τη διευθύνσει τη σημειουμένη επί της αιτήσεως του προς παροχήν αδείας, ειδοποίησιν καλούσαν τούτο όπως επιστρέψη την άδειαν εντός επτά ημερών από της ταχυδρομήσεως της ειδοποιήσεως, εάν δε παραλείψη να πράξη ούτω εντός της νενομισμένης προθεσμίας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.