Άδειαι

138.-(1) Αι άδειαι εκδίδονται εν ω τύπω και περιέχουσι τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει, υπόκεινται δε εις τας διατάξεις παντός νομοθετήματος, αφορώντος εις την προκειμένην άδειαν ή εμπορίαν, και χορηγούνται υπό του αρμοδίου λειτουργού τη καταβολή του νενομισμένου τέλους.

(2) Η άδεια ενασκήσεως εμπορίας τινός χορηγείται αναφορικώς προς εν μόνον κτιριακόν συγκρότημα, δυνατόν όμως να χορηγηθώσιν πλείονες της μιας αδείας εις το αυτό πρόσωπον διά την αυτήν εμπορίαν, εφ' όσον ούτος κέκτηται πλείονα του ενός κτιριακά συγκροτήματα.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων παντός νομοθετήματος αφορώντος εις την προκειμένην άδειαν ή εμπορίαν, οσάκις ενασκείται εμπορία υπό δύο ή πλειόνων προσώπων συνεταιρικώς, εν ενί κτιριακώ συγκροτήματι, δεν απαιτείται η χορήγησις πλειόνων της μιας αδειών αναφορικώς προς το εν λόγω κτιριακόν συγκρότημα δι' έκαστον έτος αδείας.

(4) Άνευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως περιεχομένης εν τω παρόντι Νόμω, ως προς την προσαγωγήν αδειών, πας όστις, κατέχων άδειαν ενασκήσεως οιασδήποτε εμπορίας ή κατασκευής ή πωλήσεως εμπορευμάτων, παραλείπει να προσαγάγη ταύτην προς εξέλεγξιν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αφ' ης κληθή προς τούτο υπό τίνος λειτουργού, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.