'Ετεραι διατάξεις περί τα πυρεία

137.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας την κατασκευήν πυρείων και την μεταφοράν αυτών εκ του τόπου της κατασκευής των·

(β) διά την διασφάλισιν και είσπραξιν του επιβλητέου επί πυρείων φόρου καταναλώσεως·

(γ) προνοούντας, καθ' όσον αφορά εις εισαγόμενα πυρεία, την εφ' εκάστου δοχείου αναγραφήν του περιεχομένου αυτού ή του ανωτάτου ή κατωτάτου περιεχομένου του εν λόγω δοχείου.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250, παν δε είδος αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.

(3) Καθ' όσον αφορά εις τους εκάστοτε πληρωτέους επί πυρείων δασμούς ή φόρους, πυρείον έχον πλείονα του ενός σημεία αναφλέξεως λογίζεται ως πλείονα του ενός πυρεία, τόσα όσα και τα σημεία αναφλέξεως.