Καθορισμός λιμένων, κ.λ.π.

11.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας- (α)να καθορίση και κατονομάση ως λιμένα, διά σκοπούς τελωνειακούς, οιανδήποτε περιοχήν εν τη Δημοκρατία, εκάστοτε καθοριζομένην εν τω τοιούτω Διατάγματι·

(β) να ανακαλέση τον καθορισμόν παντός τοιούτου λιμένος, τον γενόμενον διά τους άνω σκοπούς, προ της ψηφίσεως του παρόντος Νόμου ή να τροποποιήση το όνομα ή τα όρια παντός τοιούτου λιμένος·

(γ) να ανακαλέση ή τροποποιήση οιονδήποτε, δυνάμει του παρόντος εδαφίου γενόμενον Διάταγμα.

(2)Ο Διευθυντής δύναται εκάστοτε να καθορίζη εν οιωδήποτε λιμένι σταθμούς επιβιβάσεως και αποβιβάσεως των λειτουργών εκ τίνος πλοίου.