Παρακώλυσις λειτουργών, κ.λ.π.

10. Πας όστις- (α)παρακωλύει, παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή παρανόμως επιτίθεται εναντίον προσώπου προσηκόντως ασχολουμένου εις την ενάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας ανατεθειμένης αυτώ δυνάμει νομοθετικής τίνος διατάξεως αφορώσης εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα ή εναντίον προσώπου προσδραμόντος εις βοήθειαν αυτού· ή

(β)πράττει τι, όπερ παρακωλύει ή αποσκοπεί εις την παρεμπόδισιν της διεξαγωγής ερεύνης προς εξεύρεσιν πράγματος τίνος, υποκειμένου εις δήμευσιν δυνάμει οιασδήποτε τοιαύτης νομοθετικής διατάξεως ή την παρεμπόδισιν κατακρατήσεως, κατασχέσεως ή μεταφοράς του εν λόγω πράγματος· ή

(γ) αποσπά, επάγει ζημίαν ή καταστρέφει οιονδήποτε ούτω υποκείμενον εις δήμευσιν πράγμα, ή πράττει τι αποσκοπούν εις την παρεμπόδισιν της προσαγωγής πειστηρίων ή της μαρτυρικής καταθέσεως περί το νόμιμον ή μη της τοιαύτης δημεύσεως· ή

(δ) παρεμποδίζει την κράτησιν οιουδήποτε προσώπου υπό τίνος προσηκόντως ενεργούντος ως εν τοις ανωτέρω προσώπου, ή απελευθερώνει ούτω κρατούμενον πρόσωπον,

ή όστις πειράται, να πράξη τι των ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500 ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.