Δωροδοκία και δολία συνεννόησις

9.-(1) Εάν ο Διευθυντής, λειτουργός ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, διορισθέν η εξουσιοδοτηθέν υπό του Διευθυντού προς εκτέλεσιν οιουδήποτε καθήκοντος αναφορικώς προς παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα· (α) αμέσως ή εμμέσως ζητήση ή λάβη, σχετικώς προς οιονδήποτε των καθηκόντων του, πληρωμήν ή ετέραν πάσης φύσεως αμοιβήν, χρηματικήν ή μη, ή οιανδήποτε υπόσχεσιν ή εξασφάλισιν τοιαύτης πληρωμής ή αμοιβής, ην ούτος δεν δύναται κατά νόμον να απαίτηση ή λάβη· ή

(β)συνάψη ή συναινέση εις την σύναψιν συμφωνίας, όπως πράξη τι ή παραλείψη να πράξη, επιτρέψη, συγκαλύψη ή ανεχθή πράξιν αφορώσαν εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα και επαγομένην καταδολίευσιν της Δημοκρατίας ή άλλως πως παράνομον,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Πας όστις-

(α) αμέσως ή εμμέσως προσφέρει ή παρέχει τω Διευθυντή ή οιωδήποτε λειτουργώ ή ετέρω προσώπω διορισθέντι ή εξουσιοδοτηθέντι ως εν τοις ανωτέρω, οιανδήποτε πληρωμήν ή ετέραν πάσης φύσεως αμοιβήν, χρηματικήν ή μη, ή οιανδήποτε υπόσχεσιν ή εξασφάλισιν τοιαύτης πληρωμής ή αμοιβής· ή

(β)προτείνει ή συνάπτει συμφωνίαν μετά του Διευθυντού, λειτουργού ή προσώπου διορισθέντος ή εξουσιοδοτηθέντος ως εν τοις ανωτέρω,

ίνα πείση τούτον όπως πράξη τι ή απόσχη της διενεργείας οιασδήποτε πράξεως, επιτρέψη, συγκάλυψη ή ανεχθή οιανδήποτε πράξιν, αφορώσαν εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα και επαγομένην καταδολίευσιν της Δημοκρατίας ή άλλως πως παράνομον ή άλλως πως πράξη τι κατά παρέκκλισιν των καθηκόντων του, είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Πας όστις εξευρίσκεται ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.