Παράλειψις επιστροφής εξουσιοδοτήσεως, κ.λ.π.

8. Πας όστις, έχων εντολήν ή ετέραν έγγραφον εξουσιοδότησιν του Διευθυντού, καλείται υπό του Διευθυντού όπως επιστρέψη ταύτην ή παράσχη ικανοποιητικός εξηγήσεις διά την εν λόγω εντολήν ή εξουσιοδότησιν και παραλείπει να πράξη ούτω εντός της υπό του Διευθυντού τεταγμένης προθεσμίας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100· εάν δε η παράλειψις εξακολούθηση και μετά την καταδίκην αυτού, ούτος είναι ένοχος κατ' εξακολούθησιν διαπραττομένου αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £25 δι' εκάστην ημέραν, καθ' ην θέλει εξακολουθήσει η παράλειψις.