Αντιποίησις ιδιότητος λειτουργού, κ.λ.π.

7. Πας όστις, ίνα επιτύχη είσοδον εις οιανδήποτε οικίαν ή τόπον ή ίνα επιτύχη ή προκαλέση την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως, καίτοι ουδέν προς τούτο δικαίωμα κέκτηται, ή δι' οιονδήποτε έτερον παράνομον σκοπόν αντιποιείται το όνομα, χαρακτηρισμόν ή ιδιότητα του Διευθυντού, λειτουργού ή προσώπου διορισθέντος υπό του Διευθυντού, υπόκειται, επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινικής ευθύνης ην δυνατόν να υπέχη, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500 ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.