Συνδρομή Αστυνομίας

6. Τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών του Διευθυντού, τα μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας υπέχουν καθήκον όπως συνδράμωσιν εν τη εφαρμογή του νόμου του διέποντος παραχωρηθείσαν τινά αρμοδιότητα.