Ενάσκησις εξουσίας και εκτέλεσις καθηκόντων

5.-(1) Παν ό,τι ο Διευθυντής είναι, δυνάμει νομοθετικής τίνος διατάξεως, υπόχρεως, ή εντεταλμένος να πράξη, δυνατόν να διενεργηθή- (α)υπό του Βοηθού Διευθυντού· ή

(β) υπό παντός ετέρου προσώπου, γενικώς ή ειδικώς, επί τούτω εξουσιοδοτηθέντος εγγράφως υπό του Διευθυντού.

(2) Παν πρόσωπον, λειτουργός ή μη, όπερ τη διαταγή του Διευθυντού ή τη συναινέσει αυτού (προγενομένη ή μεταγενομένη) ήθελεν αναλάβει την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως ή την εκτέλεσιν καθήκοντος, αφορώντος εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα, ήτις κατά νόμον ενασκείται υπό τίνος ή μετά τίνος λειτουργού, λογίζεται ως ο αρμόδιος λειτουργός διά την διενέργειαν της εν λόγω πράξεως ή την εκτέλεσιν του εν λόγω καθήκοντος· ο ούτω δε λογιζόμενος ως αρμόδιος λειτουργός κέκτηται καθ' όσον αφορά εις την τοιαύτην πράξιν ή καθήκον, απάσας τας εξουσίας λειτουργού.