Ώραι εργασίας, αργίαι, κ.λ.π.

4.-(1) Τηρουμένων των εν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος άρθρου, αι ημέραι και ώραι, καθ' ας τα τελωνειακά γραφεία παραμένουσιν ανοικτά διά το κοινόν ή οι λειτουργοί αυτών είναι διαθέσιμοι προς εκτέλεσιν ειδικών καθηκόντων, καθορίζονται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας: Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη όπως τα τελωνειακά γραφεία παραμένωσιν ανοικτά και οι λειτουργοί είναι διαθέσιμοι εν αυτοίς ή αλλαχού προς διεκπεραίωσιν εργασίας εις ετέρας ημέρας και ώρας πλην των άνω οριζομένων, εφ' όσον ήθελε πεισθή ότι ούτω επιβάλλουσιν αι δημόσιαι ανάγκαι· εν πάση τοιαύτη περιπτώσει καταβάλλονται τα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου καθωρισμένα τέλη υπερωρίας, υφ' ους όρους το Υπουργικόν Συμβούλιον θέλει εκάστοτε ορίσει.

(2) Υπό των Τελωνείων θα τηρώνται αι αυταί αργίαι ως αι τηρούμεναι και υπό της λοιπής Δημοσίας Υπηρεσίας.