Διευθυντής και Βοηθός Διευθυντής, κ.λ.π.

3.-(1) Του Τμήματος Τελωνείων προΐσταται Διευθυντής, όστις είναι δημόσιος υπάλληλος εν τη μονίμω υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(2) Υπό την γενικήν εποπτείαν του Υπουργού, ο Διευθυντής υπέχει καθήκον όπως εισπράττη, λογοδοτή και άλλως διαχειρίζηται τας εκ δασμών και φόρων καταναλώσεως δημοσίας προσόδους.

(3)Δυνατόν να ανατεθώσι καθήκοντα Βοηθού Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων εις δημόσιον υπάλληλον εν τη μονίμω υπηρεσία της Δημοκρατίας, όστις θα βοηθή τον Διευθυντήν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήση δημοσίους υπαλλήλους και να διορίση ή εξουσιοδοτήση έτερα πρόσωπα προς ενάσκησιν ωρισμένων καθηκόντων αναφορικώς προς παραχωρηθείσαν αυτώ αρμοδιότητα· τα καθήκοντα των προσώπων τούτων, οι όροι ασκήσεως των καθηκόντων, η καταβλητέα αυτοίς αντιμισθία και λοιπά επιδόματα (πλην της περιπτώσεως των δημοσίων υπαλλήλων) καθορίζονται υπό του Διευθυντού, τη εγκρίσει του Υπουργού· ο Διευθυντής δύναται να αναστείλη ή ανακαλέση πάσαν ούτω παρασχεθείσαν εξουσιοδότησιν.