Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, οι ακόλουθοι όροι κέκτηνται την εν τοις εφεξής έννοιαν: "αδειούχος κατασκευαστής μετουσιωμένου οινοπνεύματος" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 102·

"αεροδρόμιον" σημαίνει οιανδήποτε περιοχήν ξηράς ή ύδατος, προοριζομένην, εξωπλισμένην, παραχωρηθείσαν ή κοινώς χρησιμοποιουμένην διά την εξασφάλισιν των προς προσγείωσιν και αναχώρησιν αεροσκαφών αναγκαίων μέσων·

"αεροσκάφος" σημαίνει οιονδήποτε αεροπλάνον, υδροπλάνον, αεράκατον, υδροτομήν, περιλαμβάνει δε τα ελικόπτερα ως και έτερα πάσης φύσεως μηχανικά μέσα, μετά ή άνευ προωστηρίου δυνάμεως, άτινα κέκτηνται ικανότητα πτήσεως, αφ' εαυτών ή εν συνδυασμώ μεθ' ετέρου αεροσκάφους και δι' ων είναι δυνατή η μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών εν τη Δημοκρατία ή εκτός αυτής·

"ακτοπλοϊκόν" κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 50·

"άμβυξ" σημαίνει συσκευήν τινα, πλην των απλών αμβύκων, εν η είναι δυνατή η παραγωγή οινοπνευματωδών δι' αποστάξεως, και περιλαμβάνει παν ουσιώδες μέρος του άμβυκος, πλην των κρουνών και ετέρων εξαρτημάτων, άτινα, αποχωριζόμενα του άμβυκος, χρησιμοποιούνται συνήθως δι' ετέρους σκοπούς·

"απλούς άμβυξ" σημαίνει τον γνωστόν ως "καζάνι" άμβυκα, όστις σύγκειται εξ ενός διαμερίσματος διά την θέρμανσιν του περιεχομένου και εξ ου οινοπνευματούχοι ατμοί δύνανται να αχθώσιν μέσω κλειστού σωλήνος προς συμπύκνωσιν και περισυλλογήν, περιλαμβάνει δε παν ουσιώδες μέρος του τοιούτου άμβυκος, πλην των κρουνών και ετέρων εξαρτημάτων, άτινα, αποχωριζόμενα του άμβυκος, χρησιμοποιούνται συνήθως δι' ετέρους σκοπούς·

"απαιτητής", καθ' όσον αφορά εις οιανδήποτε διαδικασίαν αφορώσαν εις την κήρυξιν πράγματος τινός εις δήμευσιν, σημαίνει το πρόσωπον, όπερ αξιοί ότι το πράγμα τούτο ουδόλως υπόκειται εις δήμευσιν·

"αποθήκη αποταμιεύσεως", πλην εν τοις όροις "Δημοσία αποθήκη αποταμιεύσεως" και "αποθήκη ωριμάνσεως", σημαίνει τόπον ασφαλούς εναποθέσεως εμπορευμάτων, εγκεκριμένον υπό του Διευθυντού δυνάμει του άρθρου 71 και, εκτός καθ' όσον αφορά εις το άρθρον τούτο, περιλαμβάνει ωσαύτως και αποθήκην ωριμάνσεως' ο όρος "αποταμιευμένος" και έτεραι συγγενείς εκφράσεις τυγχάνουν αναλόγου ερμηνείας·

"αποθήκη αποταμιεύσεως εγχωρίου καπνού" σημαίνει κτίριον εγκεκριμένον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 127·

"αποθήκη ωριμάνσεως" σημαίνει τόπον ασφαλούς εναποθέσεως οινοπνευματωδών, ανήκοντα εις οινοπνευματοποιόν Α' ή Β' κατηγορίας και εγκεκριμένον υπό του Διευθυντού δυνάμει του άρθρου 86·

"απορρίματα καπνού" περιλαμβάνει υπολείμματα καπνού και άχρηστον καπνόν·

"αργία" σημαίνει οιανδήποτε ημέραν, ήτις δυνάμει του άρθρου 4 τηρείται ως αργία υπό των Τελωνείων της Δημοκρατίας·

"αρμόδιος" καθ' όσον αφορά εις το πρόσωπον υφ' ου, ή μεθ' ου ή τον τόπον, εν ω απαιτείται η διενέργεια οιασδήποτε πράξεως, σημαίνει το πρόσωπον ή τόπον, όστις θέλει επί τούτω καθορισθή ή εξουσιοδοτηθή υπό του Διευθυντού·

"Δημοσία αποθήκη αποταμιεύσεως" σημαίνει τόπον προνοηθέντα υπό της Δημοκρατίας ή υποδειχθέντα υπό του Διευθυντού, διά την αποταμίευσιν εμπορευμάτων προς εξασφάλισιν τούτων ως και των αναλογούντων αυτοίς δασμών και φόρων·

"διαμετακόμισις ή μεταφόρτωσις" καθ' όσον αφορά εις την διασάφησιν εισαγωγής εμπορευμάτων, σημαίνει διαμετακόμισιν μέσω της Δημοκρατίας ή μεταφόρτωσιν επί τω τέλει επανεξαγωγής των ειρημένων εμπορευμάτων·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Τελωνείων·

"δοχείον" περιλαμβάνει οιονδήποτε δέμα ή συσκευασίαν ως και κιβώτια, βυτία ή έτερα πάσης φύσεως δοχεία·

"εγκεκριμένη αποβάθρα" κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 12·

"εγχώριος καπνός" σημαίνει καπνόν παραχθέντα εν τη Δημοκρατία·

"εθνική διαμετακόμιση" σημαίνει μεταφορά εντός της Δημοκρατίας εμπορευμάτων επί των οποίων οφείλονται δασμοί και φόροι·

"ειδικόν βάρος" και "αρχικόν ειδικόν βάρος" κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκε τοις όροις τούτοις το άρθρον 118·

"εισαγωγεύς" καθ' όσον αφορά εις οιαδήποτε εμπορεύματα από του χρόνου του μεσολαβούντος από της εισαγωγής των και της παραδόσεως αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου, περιλαμβάνει τον κύριον ως και παν έτερον πρόσωπον, έχον εκάστοτε κατοχήν ή νόμιμον συμφέρον επί των εμπορευμάτων·

"εμπορεύματα" ο όρος ούτος περιλαμβάνει ωσαύτως εφόδια και αποσκευάς·

"εμπορεύματα δικαιούμενα εις επιστροφήν του καταβληθέντος δασμού ή φόρου" σημαίνει εμπορεύματα, δι' α ηγέρθη ή μέλλει να εγερθή αξίωσις προς επιστροφήν του καταβληθέντος επ' αυτών δασμού ή φόρου·

"εμπορεύματα υπό διαμετακόμισιν" σημαίνει εισαγόμενα εμπορεύματα, άτινα εν τη διασαφήσει εισαγωγής δηλούνται ως προοριζόμενα να διαμετακομισθώσιν ή μεταφορτωθώσι·

"εμπορεύματα υπό εθνική διαμετακόμιση" σημαίνει εμπορεύματα για τα οποία έχει επιτραπεί εθνική διαμετακόμιση·

"εμπορεύματα υποκείμενα εις δασμόν ή φόρον" σημαίνει εμπορεύματα κατηγορίας τινός ή κλάσεως, υποκειμένης εις δασμόν ή φόρον καταναλώσεως, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω εμπορεύματα βαρύνονται τω όντι διά της καταβολής του εν λόγω δασμού ή φόρου και ανεξαρτήτως εάν ο δασμός ούτος ή φόρος κατεβλήθη·

"εμπόριον υποκείμενον εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων" σημαίνει επιχείρησιν ή εμπόριον, διά την ενάσκησιν ούτινος απαιτείται άδεια χορηγουμένη δυνάμει των διατάξεων των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων·

"έμπορος" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του περί Πωλήσεως Οινοπνευματούχων Ποτών Νόμου, δι' ης εξουσιοδοτείται η πώλησις οινοπνευματούχων ποτών άλλως ή διά λιανικής τοιαύτης·

"έμπορος εγχωρίου καπνού" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του

εδαφίου (1) του άρθρου 127, όπως εμπορεύεται εγχώριον καπνόν·

"έμπορος υποκείμενος εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων" σημαίνει πρόσωπον όπερ ήθελεν ενασκή εμπόριον ή επιχείρησιν δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος ή ετέρου τινός, αφορώντος εις τους φόρους καταναλώσεως, νόμου, ανεξαρτήτως εάν διά την ενάσκησιν του εν λόγω εμπορίου ή επιχειρήσεως απαιτήται άδεια συμφώνως ταις διατάξεσι των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων·

"εξαγωγεύς" καθ' όσον αφορά εις εμπορεύματα προοριζόμενα δι' εξαγωγήν ή προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων, περιλαμβάνει και τον φορτωτήν·

"εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιωμένου οινοπνεύματος" σημαίνει παν πρόσωπον, όπερ θέλει εξουσιοδοτηθή εις την κατασκευήν μετουσιωμένου οινοπνεύματος, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 102·

"εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας (ανακαθαριστής)" σημαίνει παν πρόσωπον, όπερ θέλει εξουσιοδοτηθή διά τον ανακαθαρισμόν οινοπνευματωδών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 88·

"έτος αδείας" καθ' όσον αφορά εις άδειαν διεπομένην υπό των διατάξεων των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και ετησίως εκδιδομένην, σημαίνει περίοδον δώδεκα μηνών, λήγουσαν καθ' ην ημέραν εκπνέει η ισχύς της αδείας ταύτης εν οιωδήποτε έτει·

"εφόδια" σημαίνει εμπορεύματα προς χρήσιν εν τινι πλοίω ή αεροσκάφει ή προς λιανικήν πώλησιν εις τα εν τω πλοίω ή αεροσκάφει κομιζόμενα πρόσωπα, περιλαμβάνει δε καύσιμα, ανταλλακτικά ως και έτερα είδη εξοπλισμού, προς άμεσον χρήσιν ή μη·

"ζιβανία" σημαίνει οινοπνευματούχον ποτόν προκύπτον εκ της εν απλώ άμβυκι πρωταρχικής αποστάξεως οίνου, εν ζυμώσει σταφυλών ή σταφίδος ή οιωνδήποτε υπολειμμάτων τούτων·

"ζυθοποιός" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του άρθρου 108·

"ζύθος" περιλαμβάνει ελαφρόν ζύθον, μαύρον και δυνατόν τοιούτον (ale, porter, stout, black beer) ως και ζύθον παντός ετέρου χαρακτηρισμού ως και παν ποτόν, όπερ ήθελε κατασκευάζεται ή πωλείται υπό τον χαρακτηρισμόν του ζύθου ή ως υποκατάστατον αυτού και όπερ, κατόπιν αναλύσεως δείγματος αυτού, εξευρίσκεται ως έχον δύναμιν υπερβαίνουσαν τους δύο βαθμούς προύφ, δεν περιλαμβάνει όμως οιονδήποτε ποτόν, κατασκευασθέν εις οιονδήποτε μέρος εκτός αδειούχου ζυθοποιείου, όπερ, κατόπιν αναλύσεως δείγματος αυτού, ήθελεν εξευρεθή ως έχον αρχικόν ειδικόν βάρος μη υπερβαίνον τους χιλίους και δεκαέξι βαθμούς και δύναμιν μη υπερβαίνουσαν τους δύο βαθμούς προυφ·

"ιδιοκτήτης" καθ' όσον αφορά εις οιαδήποτε εμπορεύματα περιλαμβάνει τον κύριον, τον εισαγωγέα, εξαγωγέα, φορτωτήν ή έτερον πρόσωπον, όπερ ήθελεν εκάστοτε έχει κατοχήν ή νόμιμον συμφέρον επί των τοιούτων εμπορευμάτων·

"καθαρά χωρητικότης" σημαίνει καθαράν χωρητικότητα πλοίου, ως αύτη ήθελε βεβαιωθή και εγγραφή εν τω νηολογίω, συμφώνως προς τους αφορώντας εις την χωρητικότητα Κανονισμούς του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου του 1963·

"καπνέμπορος" και "καπνοβιομήχανος" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει των άρθρων 127 και 122·

"καπνός" περιλαμβάνει βιομηχανοποιημένον και μη βιομηχανοποιημένον καπνόν παντός χαρακτηρισμού, μίσχους και απορρίμματα καπνού·

"κάτοχος" καθ' όσον αφορά εις οιανδήποτε αποθήκην αποταμιεύσεως, σημαίνει το πρόσωπον, όπερ παρέσχεν εγγύησιν τη Δημοκρατία αναφορικώς προς την αποθήκην·

"Κυβερνήτης" καθ' όσον αφορά εις οιονδήποτε αεροσκάφος, περιλαμβάνει παν πρόσωπον έχον ή ΑΝΑΛΑΒΑΝ την ευθύνη ή διακυβέρνησαν του αεροσκάφους·

"ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ πλοίο" σημαίνει ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ πλοίο εν τη εννοίας του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησες, Πώλησες και Υποθήκευσες Πλοίων) Νόμου του 1963·

"κύριος" ΚΑΘΕ όσον αφορά εις αεροσκάφη, περιλαμβάνει και τον ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ του αεροσκάφους·

"λειτουργός", τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5, σημαίνει πρόσωπον εντεταλμένο υπό του Διευθυντού·

"λιανική πώλησες" ΚΑΘΕ όσον αφορά εις την πώλησαν οινοπνευματούχων ποτών, σημαίνει την πώλησιν τοιούτων ποτών εις ποσότητας ελάσσονα των τριών οκάδων·

"λιανοπώλης" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του περί Πωλήσεως Οινοπνευματούχων Ποτών Νόμου, δι' ης εξουσιοδοτείται η λιανική πώλησις τοιούτων ποτών·

"λιμήν" σημαίνει λιμένα καθωρισμένον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 11·

"μετουσιωμένον οινόπνευμα" σημαίνει οινοπνεύματα μεμιγμένα εν τη Δημοκρατία μεθ' ετέρας τινός ουσίας, συμφώνως προς κανονισμούς γενομένους δυνάμει του άρθρου 103·

"ναυτικόν μίλιον" σημαίνει απόστασιν εξ χιλιάδων ογδοήκοντα ποδών·

"νομοθέτημα" περιλαμβάνει πάσαν νομοθετικής φύσεως διάταξιν·

"νυξ" σημαίνει το χρονικόν διάστημα το μεσολαβούν μεταξύ της ογδόης βραδυνής και της πέμπτης πρωινής ώρας·

"Οινοπνευματοποιός Α' Κατηγορίας (Αποσταγματοποιός)" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του άρθρου 84, και "οινοπνευματοποιείον" σημαίνει το κτίριον ένθα κατασκευάζονται οινοπνευματώδη, δι' αποστάξεως υποστάντος ζύμωσιν υγρού ή δι' ετέρας τινός μεθόδου·

"Οινοπνευματοποιός Β' Κατηγορίας (Ανακαθαριστής)" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν Οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 88 και περιλαμβάνει πάντα Οινοπνευματοποιόν Α' Κατηγορίας εξουσιοδοτηθέντα δυνάμει του εν λόγω άρθρου προς ανακαθαρισμόν οινοπνευματωδών·

"οινοπνευματούχα ποτά" σημαίνει τα οινοπνευματώδη ποτά και τον ζύθον·

"Οινοπνευματούχα σκευάσματα" σημαίνει οινοπνευματώδη ποτά, εις άτινα προσετέθη εν τη Δημοκρατία οιονδήποτε άρωμα ή άτινα εν τη Δημοκρατία εμίχθησαν μεθ' οιασδήποτε ουσίας, πλην του μετουσιωμένου οινοπνεύματος·

"Οινοπνευματώδη" σημαίνει οινοπνεύματα παντός χαρακτηρισμού και περιλαμβάνει άπαντα τα ποτά τα μεμιγμένα μετ' οινοπνευμάτων ως και άπαντα τα μίγματα και σκευάσματα εξ οινοπνευμάτων, ωσαύτως δε την ζιβανίαν" ο όρος ούτος δεν περιλαμβάνει το μετουσιωμένον οινόπνευμα·

"ορυκτέλαια" κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς το άρθρον 131·

"παραγωγός" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 98 ως και παν πρόσωπον διά λογαριασμόν του οποίου παρήχθη ζιβανία υπό προσώπου κατέχοντος τοιαύτην άδειαν·

"παραχωρηθείσα αρμοδιότης" σημαίνει οιονδήποτε θέμα, αναφορικώς προς ο, δυνάμει νομοθετικής τινός διατάξεως, ο Διευθυντής εκάστοτε υποχρεούται εις την εκτέλεσιν οιουδήποτε καθήκοντος·

"πλοίαρχος" καθ' όσον αφορά εις οιονδήποτε πλοίον, περιλαμβάνει παν πρόσωπον έχον ή αναλαβόν την ευθύνην ή διακυβέρνησιν του πλοίου·

"πλοίον" και "σκάφος" περιλαμβάνουν τας λέμβους ως και τα πάσης φύσεως σκάφη·

"ποτοποιός" σημαίνει πρόσωπον κατέχον άδειαν ποτοποιού δυνάμει του άρθρου

88·

"προσγείωσις" καθ' όσον εις αεροσκάφη ενέχει και την έννοιαν της προσθαλασσώσεως·

"προυφ" καθ' όσον αφορά εις την δύναμιν των οινοπνευματωδών, κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 119·

"σταθμός ελέγχου" κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το εδάφιον (1) του άρθρου 14·

"σταθμός επιβιβάσεως" σημαίνει σταθμόν, όστις ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ως τοιούτος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 11·

"τελειωτική διασάφησες" σημαίνει διασάφησαν ΓΕΝΟΜΈΝΩΝ ΣΥΜΦΏΝΩΝ τω άρθρα 24 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τω άρθρα 77·

"τελωνειακή αποθήκη" κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το εδάφιον (1) του άρθρου 15·

"τελωνειακό καθεστώς" σημαίνει την εσωτερική κατανάλωση, τη διαμετακόμιση, την τελωνειακή αποταμίευση, την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, την προσωρινή εισαγωγή, τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, τη τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και την εξαγωγή·

"τελωνειακοί νόμοι" και "νόμοι αφορώντας εις τους Φόρους Καταναλώσεως" σημαίνουν τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και παντός ετέρου, εκάστοτε εν ισχύ νομοθετήματος, αφορώντας εις τα τελωνεία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εις τους φόρους καταναλώσεως·

"τελωνειακός αερολιμένα" κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το εδάφιον (5) του άρθρου 13·

"τελωνείο αναχώρησης" σημαίνει το τελωνείο το οποίο έχει την αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου αναχώρησης·

"τελωνείο προορισμού" σημαίνει το τελωνείο το οποίο έχει την αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου προορισμού·

"τελώνης" σημαίνει τελώνη του Τμήματος Τελωνείων·

"τοπική αρχή" σημαίνει το δημοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο περιοχής βελτιώσεως ή οιανδήποτε αρχήν, κηρυχθεί σαν ως τοιαύτη διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών·

"φόρτωσις" περιλαμβάνει την επί του αεροσκάφους φόρτωσιν, "φορτωθέν" δε και έτεραι συγγενείς εκφράσεις τυγχάνουν αναλόγου ερμηνείας·

"χονδρική πώλησις" καθ' όσον αφορά εις την πώλησιν οινοπνευματούχων ποτών, σημαίνει την πώλησιν τοιούτων ποτών εις ποσότητας τριών τουλάχιστον οκάδων.

(2) Κατά τον υπολογισμόν, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οιασδήποτε χρονικής περιόδου, εκπεφρασμένης εν αυτώ εις ημέρας, ουδόλως λαμβάνονται υπ' όψιν η ημέρα του συμβεβηκότος, εξ ου άρχεται ο υπολογισμός, ουδέ αι Κυριακαί και λοιπαί ημέραι αργίας.

(3) Εκτός ως άλλως προκύπτει εκ του κειμένου, εν πάση περιπτώσει, καθ' ην εν τω παρόντι Νόμω θέλει μνημονευθή οιονδήποτε έτερον νομοθέτημα, τούτο θα ερμηνεύηται ως διαλαμβάνον ωσαύτως και τον παρόντα Νόμον.