Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 μέχρι 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 μέχρι 2001.