Εγκεκριμένοι αποβάθραι

12.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνη εν οιωδήποτε λιμένι, διά χρονικάς περιόδους και υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένους υπ' αυτού κατά το δοκούν, τόπους φορτώσεως και εκφορτώσεως εμπορευμάτων ή οιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσεως εμπορευμάτων· πας δε ούτω εγκρινόμενος τόπος αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω ως "εγκεκριμένη αποβάθρα".

(2) Ο Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον και δι' εύλογον αιτίαν να ανακαλέση ή τροποποιήση τους όρους εγκρίσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης.

(3) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς όρον ή περιορισμόν, τεθέντα υπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.