Γενικαί διατάξεις περί την διακίνησιν αεροσκαφών εντός και εκτός της Δημοκρατίας

13.-(1) Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας άλλως ήθελεν επιτρέψει ο Διευθυντής, ο κυβερνήτης αεροσκάφους εισερχομένου εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής δεν δύναται να προσγειώση ή επιτρέψη προσγείωσιν του αεροσκάφους·

(α)το πρώτον από της αφίξεως αυτού εν τη Δημοκρατία· ή

(β) καθ' οιονδήποτε χρόνον, εν όσω μεταφέρει επιβάτας ή εμπορεύματα, κομιζόμενα διά του αεροσκάφους εκ της αλλοδαπής και μη εισέτι τελωνισθέντα,

εις οιονδήποτε μέρος πλην εν τελωνειακώ αερολιμένι· ουδείς δε εισάγων ή ενδιαφερόμενος εις την εισαγωγήν εμπορευμάτων δι' αεροσκάφους δύναται να κομίση ταύτα εν τη Δημοκρατία εις οιονδήποτε μέρος πλην εν τελωνειακώ αερολιμένι.

(2) Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας άλλως ήθελεν επιτρέψει ο Διευθυντής, ουδείς δύναται να αναχωρήση δι' αεροσκάφους εις την αλλοδαπήν, εξ οιουδήποτε τόπου εν τη Δημοκρατία πλην εκ τελωνειακού αερολιμένος· ο κυβερνήτης παντός αεροσκάφους προοριζομένου διά πτήσιν εκ τίνος τελωνειακού αερολιμένος εις την αλλοδαπήν, δεν δύναται να προσγειωθή ή επιτρέψη προσγείωσιν του αεροσκάφους εις οιονδήποτε τόπον εν τη Δημοκρατία εκτός του τελωνειακού αερολιμένος, του καθοριζομένου εν τη αιτήσει προς παροχήν αδείας διά την διενέργειαν της εν λόγω πτήσεως.

(3) Τα δύο ανωτέρω εδάφια ουδόλως τυγχάνουσιν εφαρμογής, καθ' όσον αφορά εις αεροσκάφος εκτελούν πτήσιν εκ της αλλοδαπής εις τινα τόπον εν τη Δημοκρατία ή αντιθέσεως, όπερ υποχρεούται δυνάμει νομοθετικής διατάξεως, εις την αεροπλοϊαν αφορώσης, ή όπερ εξαναγκάζεται λόγω τυχαίου συμβεβηκότος, κακοκαιρίας ή ετέρας αφεύκτου αιτίας, να προσγειωθή εις τόπον εκτός τελωνειακού αερολιμένος κείμενον· εν τοιαύτη όμως περιπτώσει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υπέχει υποχρέωσιν όπως-

(α)αναφέρη αμελητί την προσγείωσιν εις τινα λειτουργόν ή αστυνομικόν και, εφ' όσον κληθή προς τούτο, προσαγάγη αυτώ το ημερολόγιον του αεροσκάφους·

(β) μη επιτρέψη, άνευ της αδείας λειτουργού την εκφόρτωσιν των διά του αεροσκάφους κομιζομένων εμπορευμάτων ή την απομάκρυνσιν οιουδήποτε των μελών του πληρώματος ή των επιβατών εκ της περιοχής του αεροσκάφους· και

(γ) συμμορφούται προς τας οδηγίας, αίτινες θέλουσι δοθή αυτώ υπό τίνος λειτουργού, καθ' όσον αφορά εις τα τοιαύτα εμπορεύματα,

ουδείς, δε επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δύναται να εγκαταλείψη την άμεσον περιοχήν του αεροσκάφους άνευ της προς τούτο αδείας λειτουργού τίνος ή αστυνομικού:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων απαγορεύει την απομάκρυνσιν του πληρώματος ή των επιβατών εκ της περιοχής του αεροσκάφους ή την μετακίνησιν εμπορευμάτων εξ αυτού, εφ' όσον παραστή ανάγκη προς τούτο διά λόγους υγείας, ασφαλείας ή προς διασφάλισιν ζωών ή περιουσιακών στοιχείων.

(4) Πας όστις, διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μέχρι εξ μηνών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(5) Εν τω παρόντι Νόμω, ο όρος "τελωνειακός αερολιμήν" σημαίνει οιονδήποτε αεροδρόμιον όπερ, διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ορίζεται εκάστοτε ως τόπος προσγειώσεως και αναχωρήσεως αεροσκαφών διά τους σκοπούς των περί Τελωνείων Νόμων.