Έγκρισις σταθμών ελέγχου εις τελωνειακούς αερολιμένας

14.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνη εν οιωδήποτε τελωνειακώ αερολιμένι, διά χρονικός περιόδους και υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένους κατά το δοκούν, μέρος ή τόπον τινά εν τω αερολιμένι τούτω, προοριζόμενον διά την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν εμπορευμάτων και την επιβίβασιν και αποβίβασιν επιβατών· πας δε ούτω εγκρινόμενος τόπος ή μέρος αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω ως "σταθμός ελέγχου".

(2) Ο Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον και δι' εύλογον αιτίαν να ανακαλέση ή τροποποιήση τους όρους εγκρίσεως δυνάμει του εδαφίου (1) παρασχεθείσης.

(3) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει όρον ή περιορισμόν τεθέντα υπό του Διευθυντού δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.