Έγκρισις τελωνειακών αποθηκών εις λιμένας και τελωνειακούς αερολιμένας

15.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνη εις οιονδήποτε λιμένα ή τελωνειακόν αερολιμένα, διά χρονικός περιόδους και υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένους κατά το δοκούν, τόπους εναποθέσεως εμπορευμάτων εισαχθέντων εν τω λιμένι ή αερολιμένι τούτω και μη εισέτι τελωνισθέντων, περιλαμβανομένων και εμπορευμάτων μη εισέτι δηλωθέντων και διασαφησθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου· παν δε ούτω εγκρινόμενον μέρος εν τω παρόντι Νόμω αναφέρεται ως "τελωνειακή αποθήκη".

(2) Ο Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον και δι' εύλογον αιτίαν να ανακαλέση ή τροποποιήση τους όρους εγκρίσεως δυνάμει του εδαφίου (1) παρασχεθείσης.

(3) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει όρον ή περιορισμόν τεθέντα υπό του Διευθυντού δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.