Εξουσία λειτουργού προς επιβίβασιν πλοίου ή αεροσκάφους

16.-(1) Εν όσω πλοίον τι ευρίσκεται εντός των ορίων λιμένος ή αεροσκάφος εις τελωνειακόν αερολιμένα, οιοσδήποτε λειτουργός ή έτερον πρόσωπον προσηκόντως ασχολούμενον εις την καταστολήν της λαθρεμπορίας, δύναται κατά πάντα χρόνον να επιβιβασθή του πλοίου ή αεροσκάφους και να διεξαγάγη ερεύνας εν οιωδήποτε μέρει αυτού.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να τοποθετήση λειτουργούς επί παντός πλοίου, ευρισκομένου εντός των ορίων λιμένος, και εάν ο πλοίαρχος αυτού αμελήση ή αρνηθή να παράσχη εύλογον κατάλυμα κάτωθι του καταστρώματος διά τους ούτω τοποθετουμένους λειτουργούς ή μέσα ασφαλούς επιβιβάσεως και αποβιβάσεως των λειτουργών εκ του πλοίου κατά τας απαιτήσεις αυτών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.