Εξουσία εισόδου λειτουργών

17.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του αμέσως προηγουμένου άρθρου, ο αρμόδιος λειτουργός κέκτηται δικαίωμα ελευθέρας εισόδου εις οιονδήποτε μέρος πλοίου ευρισκομένου εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή αεροσκάφους εντός τελωνειακού αερολιμένος, δύναται δε-

(α)να διατάξη την σήμανσιν παντός εμπορεύματος προ της εκφορτώσεως αυτού εκ του πλοίου ή αεροσκάφους·

(β) να κλειδώση, σφράγιση, σημάνη ή άλλως εξασφαλίση τα εν τω πλοίω ή αεροσκάφει κομιζόμενα εμπορεύματα ή οιονδήποτε χώρον ή δοχείον, εν ω ταύτα ούτω κομίζονται·

(γ)παραβιάση οιονδήποτε κλειδωμένον χώρον ή δοχείον, ούτινος αι κλείδες κατακρατούνται εξ αυτού.

(2)Άπαντα τα εμπορεύματα, άτινα εξευρίσκονται κεκρυμμένα επί πλοίου ή αεροσκάφους, υπόκεινται εις δήμευσιν.