Εξουσία λειτουργών προς κράτησιν πλοίων κ.λ.π.

18.-(1) Εάν, επί τη παρόδω είκοσι και μιας ημερών, εν τη περιπτώσει πλοίου ή επτά ημερών εν τη περιπτώσει αεροσκάφους, αφ' ης κατετέθη δυνάμει του άρθρου 23 το κατά νόμον κατατιθέμενον δηλωτικόν πλοίου ή αεροσκάφους ή επί τη παρόδω τοιαύτης μείζονος προθεσμίας, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει, ευρίσκονται εισέτι επί του πλοίου ή αεροσκάφους οιαδήποτε εμπορεύματα, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να προβή εις κράτησιν του πλοίου ή αεροσκάφους, μέχρις ου καταβληθώσιν τω Διευθυντή-

(α)αι προσηκόντως γενόμεναι δαπάναι φυλάξεως των εμπορευμάτων πέραν της νομίμου προθεσμίας, εξαιρέσει της ημέρας καθ' ην συνεπληρώθησαν αι σχετικαί προς το πλοίον ή αεροσκάφος τελωνειακοί διατυπώσεις·

(β) οσάκις τα εμπορεύματα μεταφέρονται δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκ του πλοίου ή αεροσκάφους εις τινα δημοσίαν αποθήκην αποταμιεύσεως, αι δαπάναι της τοιαύτης μεταφοράς.

(2) Οσάκις, εν τη περιπτώσει ναυαγίου ή ετέρου πλοίου ή αεροσκάφους οδηγουμένου ή αγομένου εν τη Δημοκρατία δυνάμει νομικής τίνος διαδικασίας, λόγω κακοκαιρίας ή δι' ασφάλειαν, καθίσταται αναγκαία η τοποθέτησις λειτουργού προς φύλαξιν αυτού, είτε επ' αυτού είτε άλλως πως, προς εξασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να προβή εις κράτησιν του πλοίου ή αεροσκάφους μέχρις ου αποπληρωθώσιν αι ούτω διενεργούμενοι υπό του Διευθυντού δαπάναι.