Έλεγχος κινήσεως μη τελωνισθέντων εμπορευμάτων, κ.λ.π.

19.-(1) Ο Διευθυντής δύναται εκάστοτε να εκδίδη γενικάς ή ειδικάς οδηγίας, ως προς τον τρόπον, καθ' ον ή τους όρους, υφ' ους επιτρέπεται η μετακίνησις εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμόν, μη καταβληθέντα εισέτι, ή εμπορευμάτων δικαιουμένων εις επιστροφήν του καταβληθέντος επί τη εισαγωγή των δασμού ή οιωνδήποτε ετέρων εμπορευμάτων, μη τελωνισθέντων εισέτι ή οιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσεως τοιούτων εμπορευμάτων, εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή τελωνειακού αερολιμένος ή μεταξύ λιμένος ή τελωνειακού αερολιμένος και ετέρου τινός μέρους.

(2) Αι εν λόγω οδηγίαι δυνατόν να προβλέπωσιν ότι η μεταφορά των εμπορευμάτων θα διενεργήται μόνον-

(α)υπό προσώπων, εις α παρεσχέθη επί τούτω άδεια του Διευθυντού·

(β) υπό των υπό του Διευθυντού επί τούτω εγκεκριμένων πλοίων, αεροσκαφών ή ετέρων μεταγωγικών μέσων,

η προθεσμία, οι όροι και περιορισμοί, υφ' ους χορηγείται άδεια ή έγκρισις ως εν τοις ανωτέρω, καθορίζονται υπό του Διευθυντού κατά το δοκούν, όστις και δύναται κατά πάντα χρόνον να ανακαλέση ούτω παρασχεθείσαν άδειαν ή έγκρισιν.

(3) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οδηγίαν εκδοθείσαν υπό του Διευθυντού ή όρον ή περιορισμόν τεθέντα επ' αδείας παρασχεθείσης υπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.